+

Hantering av personuppgifter

GDPR reglerar hur vi på Taxi Göteborg får behandla dina personuppgifter.

För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet.

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att administrera och fullgöra din resa, för att skapa och administrera ditt konto hos oss, för att beräkna och betala ut din samlade kundbonus samt för att ge dig viktig information om t.ex. din resa och din bonus. Om du inte har tackat nej till det behandlar vi även ditt telefonnummer för att skicka en utvärdering till dig via sms efter genomförd resa samt din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst invända mot att vi skickar utvärdering eller nyhetsbrev till dig. Enklast gör du detta på en av våra ”avregistreringslänkar” i ett nyhetsbrevet eller genom att svara STOP på något av våra sms.

Om du vill få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du har registrerat ett konto hos oss kan du läsa vår integritetspolicy. Vi är glada över att du valt att ha ett registrerat konto hos oss, men om du vill avsluta din registrering kan du när som helst göra det. Har du några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter som mer i detalj beskrivs i integritetspolicyn kan du alltid kontakta oss,

 

Allmänna villkor Företagskonto

1. Inledning 

Parter enligt dessa bestämmelser (nedan ”Allmänna villkoren”) är Taxi Göteborg Ekonomisk Förening (nedan ”Taxi Göteborg”) och kontoinnehavaren, fysisk eller juridisk person. Kontoinnehavaren ansvarar ensamt för kontot. 

Taxi Göteborg har som målsättning att transportuppdrag för kontoinnehavaren utförs med högsta kvalitet och servicegrad.

2. Beskrivning av Tjänsten 

Utnyttjande av kontot sker genom användning av kundnummer och/eller genom Taxi Göteborgs applikation för Iphone/Android/webben (nedan ”Tjänsten”). Tjänsten är en kreditform som innebär att kontoinnehavaren erhåller ett kundnummer som anges till Taxi Göteborg vid beställning och/eller användaruppgifter som används för att använda Tjänsten genom någon av Taxi Göteborgs applikationer. Tjänsten är inte ett personligt betalningsmedel, därför kan flera personer med kontoinnehavarens tillstånd använda samma konto.

3. Beskrivning och ansökan om konto 

Taxi Göteborg tillhandahåller tre olika former av konton: privat-, familje- och företagskonto. 

Kontoinnehavare som av Taxi Göteborg prövas lämplig som kreditkund, har rätt att utnyttja kontot genom att använda Tjänsten. Vid lämplighetsprövningen gör Taxi Göteborg en sedvanlig kreditprövning, exempelvis genom inhämtande av kreditupplysning, på den ansökande Kontoinnehavaren. I samband härmed kan Taxi Göteborg komma att begränsa kreditgränsen för kontoinnehavaren.

Kontoinnehavaren, om denna är privatperson, måste vara 18 år vid ansökningstillfället. 

4. Giltighet 

Rätten att utnyttja kontot genom användning av Tjänsten gäller tills vidare eller under avtalad tid. Kontoinnehavaren kan spärra kontot genom att kontakta Taxi Göteborg. 

5. Användning av Tjänsten

Tjänsten används som betalningsmedel vid taxiresor och/eller andra taxitjänster. Tjänsten får endast användas för transporter med till Taxi Göteborg anslutna åkerier. Vid beställning av taxiresor och andra taxitjänster hos Taxi Göteborg skall kontoinnehavaren, eller den som kontoinnehavaren givit tillstånd att utnyttja kontot, genom Tjänsten logga in med användaruppgifter alternativt uppge kundnummer eller namn till Taxi Göteborg samt godkänna köpet med sin namnunderskrift på kvittot. Kontoinnehavaren eller den som kontoinnehavaren givit tillstånd att utnyttja kontot genom Tjänsten är skyldig att på begäran uppvisa godkänd legitimationshandling vid betalning.

6. Ansvar 

Användaruppgifter och kundnumret skall förvaras på ett betryggande sätt och får inte spridas på ett sätt att det kan komma i orätta händer. Kontoinnehavaren åtar sig själv att iaktta och ålägga andra som använder Tjänsten att följa de Allmänna villkoren. Kontoinnehavaren är ansvarig för att alla som använder Tjänsten följer de Allmänna villkoren, vilket bland annat innebär att kontoinnehavaren ensam har hela betalningsansvaret för alla belopp som belastas kontot genom användning av Tjänsten kopplad till kontot samt i förekommande fall för ränta och indrivningskostnader. Om bestämmelser i de Allmänna villkoren inte följs har Taxi Göteborg rätt att spärra kontot, inklusive användaruppgifter och kundnummer. Finns det vid spärrande av kontot skuld kvar på kontot, kvarstår kontoinnehavarens ansvar till dess att all skuld betalats. 

7. Obehörig användning 

Obehörig användning av Tjänsten skall omedelbart anmälas till Taxi Göteborg på telefonnummer 031-650 000 dygnet runt eller till annat telefonnummer som Taxi Göteborg kan komma att meddela. Kontoinnehavaren är skyldig att även betala belopp som påförts konto genom att Tjänsten har använts av obehöriga. Sedan Taxi Göteborg mottagit anmälan om spärr av kontot, är kontoinnehavaren inte ansvarig för sådana belopp därefter påförts kontot genom att det använts av obehörig såvida inte kontoinnehavaren eller som kontoinnehavaren givit tillstånd att utnyttja kontot genom Tjänsten, förfarit svikligt. 

8. Fakturering och betalning 

Taxi Göteborg fakturerar kontoinnehavaren för aktuell kontoskuld månadsvis eller med annat längre tidsintervall som skriftligen avtalats mellan Taxi Göteborg och kontoinnehavaren. Full betalning skall ha kommit Taxi Göteborg tillhanda senast på i fakturan angivet förfallodatum. Kontoinnehavaren är betalningsansvarig för all kontoskuld som uppkommer på kontot genom användning av Tjänsten jämte eventuella räntor, avgifter och kostnader som påförts kontot. Vi försenad betalning utgår ränta på förfallet belopp från första förseningsdagen med räntesats enligt 6 § 1 p räntelagen. 

9. Reklamation av varor och tjänster 

Reklamation avseende utförd transport skall ske snarast till Taxi Göteborg. Reklamation avseende fel i faktura skall göras skriftligen inom 15 dagar från faktureringsdagen. 

10. Ändring av de Allmänna villkoren 

Taxi Göteborg har rätt att ändra bestämmelserna i de Allmänna villkoren utan att i förväg inhämta kontoinnehavarens godkännande. Sådan ändring blir gällande en månad efter det att Taxi Göteborg avsänt meddelande om ändringen. Om kontoinnehavaren inte godkänner ändringen, skall kontoinnehavaren skriftligen säga upp kontot till Taxi Göteborg. Genom att använda Tjänsten anses kontoinnehavaren ha godkänt förändringen. 

11. Kontotid och uppsägning 

Kontot gäller tillsvidare. Kontoinnehavaren har rätt att när som helst säga upp kontot. Utan hinder av vad som i övrigt stadgas i de Allmänna villkoren, har Taxi Göteborg rätt att säga upp kontot med omedelbar verkan om: 

- kontoinnehavaren eller den som av kontoinnehavaren erhållit tillstånd att använda Tjänsten underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt de Allmänna villkoren, 

- kontoinnehavaren inställer betalningarna, försätts i konkurs eller på annat sätt anses vara på obestånd, 

- Taxi Göteborg har grundad anledning att befara att kontoinnehavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser eller kontoinnehavaren eller den som av kontoinnehavaren erhållit tillstånd att använda Tjänsten missbrukar Tjänsten. 

Vid uppsägning förfaller kontoskulder till omedelbar betalning i dess helhet. 

12. Spärregister

Registrering i ett spärregister kan komma att ske i fall då kontot sägs upp på grund av att kontot missbrukas eller då kontoinnehavaren eftersatt sin betalningsskyldighet. 

13. Ansvarsbegränsningar 

Taxi Göteborg ansvarar inte för att konto används av obehörig. Taxi Göteborg är inte ansvarig för skada, som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, osedvanlig personalbrist, knapphet på råvaror, energi eller drivmedel, ovant hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Taxi Göteborgs kontroll. Taxi Göteborg är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Taxi Göteborg är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Taxi Göteborg varit normalt aktsam. 

Samtliga fordon anslutna till Taxi Göteborg är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom.

14. Namnändring m.m.

Ändring av namn, adress, bolagsform eller dylikt ansvarade du som kund för att dina uppgifter stämmer. Du ändrar dem inne på "Mina sidor"

15. Priser

Aktuella priser och rabatter anges på Taxi Göteborgs hemsida eller enligt separat avtal mellan Taxi Göteborg och kontoinnehavaren. 

Taxi Göteborg förbehåller sig rätten att ändra priser och rabattvillkor. Sådan ändring blir gällande en månad efter det att Taxi Göteborg avsänt skriftligt meddelande om ändringen. Om kontoinnehavaren inte godkänner ändringen, skall kontoinnehavaren skriftligen säga upp kontot. 

16. Behandling av personuppgifter

För att kunna uppfylla sina åtaganden enligt de Allmänna villkoren behöver Taxi Göteborg behandla uppgifter om kontoinnehavaren. Uppgifterna kan i vissa fall anses som personuppgifter enligt dataskyddslagen General data protection regulation (GDPR) dataskyddslagen och att upprätthålla ett fullgott skydd för de personuppgifter som behandlas i verksamheten(nedan ”Personuppgifter”). 

Taxi Göteborg är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter kontoinnehavaren lämnar i samband med att kontoinnehavaren använder sig av Tjänsten. Taxi Göteborg förbinder sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med GDPR. 

Taxi Göteborg använder Personuppgifter för att utföra beställningar, fakturering och andra avtalade förpliktelser samt ge kontoinnehavaren så god service som möjligt i samband med detta. Taxi Göteborg kan även komma att använda Personuppgifterna för att förbättra sina tjänster och produkter. 

Kontoinnehavaren har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om kontoinnehavaren. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har kontohavaren rätt att begära att uppgifterna korrigeras. Kontoinnehavaren kan i sådana fall kontakta Taxi Göteborg via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns på www.taxigoteborg.se/sv/kontakt. 

17. Överlåtelse

Kontoinnehavaren får varken helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan Taxi Göteborgs skriftliga samtycke.

18. Tvister

Tvister hänförliga till detta avtal skall avgöras av allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans